Jednoduché účtovníctvo

Vedenie účtovných kníh

  • Peňažný denník
  • Pokladničné knihy (eurové a valutové)
  • Kniha pohľadávok a záväzkov (podľa požiadaviek klienta)
  • Evidencia DPH
  • Evidencia majetku (hmotný, nehmotný, finančný majetok, odpisové plány)

Vypracovanie účtovnej závierky

  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • Výkaz o majetku a záväzkoch

Ostatné služby

  • Vypracovanie mesačných finančných výkazov
  • Výpočet a vypracovanie daňového priznania na DPH
  • Vypracovanie daňového priznania

Máte záujem o túto službu?

Meno a priezvisko

Email

Telefónne číslo

Správa formulára

Cenník

Jednoduché účtovníctvo Neplatca DPH Platca DPH
Do 40 účtovných zápisov 35,00 € / mesiac 67,00 € / mesiac
Každá ďalšia účtovná operácia 0,50 € / mesiac 0,67 € / mesiac

Spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania - priemerná mesačná fakturácia

Hore uvedený cenník je orientačný. Konečná cena je výsledkom individuálneho jednania. Spoločnosť nie je platcom DPH.