Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovných kníh

 • Denník (chronologický zápis účt. dokladov)
 • Hlavná kniha
 • Kniha analytickej evidencie
 • Pokladnice (eurové a valutové)
 • Evidencia majetku (hmotný, nehmotný, finančný majetok, odpisové plány)
 • Evidencia DPH
 • Saldo konto odberateľov a dodávateľov (podľa požiadaviek klienta)

Vypracovanie účtovnej závierky

 • Výkaz súvaha
 • Výkaz ziskov a strát - výsledovka
 • Poznámky

Ostatné služby

 • Vypracovanie mesačných finančných výkazov
 • Výpočet a vypracovanie daňového priznania na DPH
 • Vypracovanie daňového priznania

Máte záujem o túto službu?

Meno a priezvisko

Email

Telefónne číslo

Správa formulára

Cenník

Podvojné účtovníctvo Neplatca DPH Platca DPH
Do 40 účtovných zápisov 67,00 € / mesiac 100,00 € / mesiac
Každá ďalšia účtovná operácia 0,67 € / mesiac 0,83 € / mesiac

Spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania - priemerná mesačná fakturácia

Hore uvedený cenník je orientačný. Konečná cena je výsledkom individuálneho jednania. Spoločnosť nie je platcom DPH.