Pozor na cezhraničné dodanie služby a nelegálnu prácu

  S účinnosťou od 18.6.2016 vstupuje do platnosti nový Zákon o cezhraničnej spolupráci (ZoCS). Zároveň boli novelizované ustanovenia Zákonníka práce (ZP) a Zákona o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní (ZoNPaNZ).

  Z §4 ZoCS vyplýva, že hosťujúci (zahraničný) zamestnávateľ je povinný pred vstupom jeho zamestnanca na územie SR oznámiť písomne alebo elektronicky Národnému inšpektorátu práce (NIP) potrebné informácie ak jeho zamestnanec / zamestnanci budú poskytovať služby na území SR. Na stránke NIP je zverejnený formulár na prihlásenie takýchto zamestnancov. Daná povinnosť sa vzťahuje na akúkoľvek službu, ktorou môže byť napr. preprava tovaru, montáž, inštalácia, počítačové služby, konzultačné služby, poradenstvo… Zákon nehovorí, či tá služba má trvať hodinu, deň alebo týždeň, tzn. že povinnosť oznámiť NIP sa pre zahraničného zamestnávateľa vzťahuje vždy. Preto je dôležité, aby tuzemský subjekt informoval svojho zahraničného partnera o danej povinnosti. Za nesplnenie si povinností sa hosťujúcemu zamestnávateľovi uloží pokuta a vymáhať sa bude 6 mesiacov cez tuzemský inšpektorát práce a po tomto termíne bude pokutu vymáhať členský štát z ktorého je hosťujúci zamestnávateľ.

  Dané informačné povinnosti sa týkajú zamestnávateľov z členských štátov EU a Islandu, Nórska a Lichtenštajska. Netýka sa to zamestnávateľov z iných štátov, ako sú napr. Rusko, Srbsko, Čína, USA…

  Cezhraničné vyslanie zamestnancov sa netýka klasických pracovných ciest, pri ktorých dochádza len k obchodným rokovaniam, prezentácii tovaru, služieb, prípadne účasť na seminári, školení. Musí ísť o poskytovanie služby.

  Od 18.6.2016 boli novelizované aj znenia ZP. Všeobecne platí, že aj na zamestnancov zahraničných zamestnávateľov, ktorí vykonávajú prácu na území SR sa vzťahuje ZP a musia rešpektovať jeho ustanovenia, čo nebráni tomu, aby mali takíto zamestnanci výhodnejšie podmienky ako určuje naša legislatíva (nie horšie). Je zavedená aj spoluzodpovednosť dodávateľa (subdodávateľa) služby na území SR za vyplatenie mzdy hosťujúcemu (zahraničnému) zamestnancovi pri subdodávkach, ak mu jeho zahraničný zamestnávateľ nevyplatil mzdu.

  V ďalších ustanoveniach ZP je upravená povinnosť zamestnávateľa pred vyslaním tuzemského zamestnanca do iného členského štátu ho informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte počas jeho vyslania, ako aj informácie o pracovnom čase a výmere dovolenky (tieto informácie sa oznámia písomne). Navyše je povinnosť s vyslaným zamestnancom uzavrieť písomnú dohodu s povinnými podmienkami jeho vyslania.

  V ZoNPaNZ sa novelizuje §7b. Ak cezhraničná služba trvá v tuzemsku viac ako 5 dní v období 12 mesiacov, potom aj tuzemský odberateľ služby musí vedieť, či je zahraničný zamestnanec  poistený v svojom štáte a či sa nejedná o nelegálnu prácu. Zahraničný dodávateľ služby je povinný na požiadanie tuzemského odberateľa služby mu poskytnúť  dané informácie na skontrolovanie, lebo v takom prípade sa tuzemský odberateľ služby vystavuje povinnosti zaplatenia pokuty od 2000 do 200 000€. Dané ustanovenia sa týkajú aj pre vnútroštátnu a cezhraničnú dodávku práce (pre agentúry dočasného zamestnávania).

  Článok je uverejnený aj na www.hlavnespravy.sk