Využite nové práva v jednoduchej spoločnosti na akcie

  Ak sa od nového roka rozhodnete využiť novú formu obchodnej spoločnosti, a to jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.), odporúčam si upraviť akcionárske práva, ktoré nám priniesla novela Obchodného zákonníka priamo v ustanovení pri danej spoločnosti.

  V podnikateľskom živote sa môžete stretnúť s rôznymi situáciami, ktoré ovplyvnia vaše rozhodnutia v prípade, že chcete utlmiť svoju účasť v spoločnosti ako akcionár, alebo naopak chcete posilniť svoje postavenie v nej. Na tento účel je dobré využiť možnosť dohodnúť si v akcionárskej zmluve tri nové práva, ktoré boli definované hlavne pre j.s.a. (nie je vylúčená možnosť ich využiť aj pri iných spoločnostiach).

  Ide o nasledujúce tri práva, a to právo pridať sa k prevodu akcií (tag-along), právo požadovať prevod akcií (drag-along) a právo požadovať nadobudnutie akcií (shootout). Prvé dve práva môžu byť aj registrované, t.j. práva viaznuce na akciách spoločnosti (jedno právo na jednu akciu) vedené Centrálnym depozitárom cenných papierov.

  Právo pridať sa k prevodu akcií v podstate ide o právo menšinového akcionára (oprávneného) previesť svoje akcie (pridať sa k prevodu) zároveň s akciami väčšinového akcionára (povinný) za rovnakých podmienok ako ich prevádza väčšinový akcionár (povinný) na tretiu osobu. Samozrejme tretia osoba musí byť informovaná, že na dané akcie existuje dané právo. Inými slovami, ak väčšinový akcionár chce predať svoje akcie za dobrú cenu, chcem ich predať aj ja za rovnakých podmienok.

  Právo požadovať prevod akcií oproti predchádzajúcemu právu oprávňuje zvyčajne väčšinového akcionára (oprávneného) požadovať od iného zvyčajne menšinového akcionára (povinného), aby previedol svoje akcie (požadovať prevod akcií) na tretiu osobu za rovnakých podmienok. Inými slovami, ak ja ako väčšinový akcionár nájdem kupcu, chcem, aby aj menšinový akcionár predal svoje akcie, aby som ponúkol kupcovi väčší balík akcií. Menšinový akcionár je chránený tým, že kúpna cena musí byť zložená do notárskej úschovy alebo v jeho prospech otvorený neodvolateľný akreditív (pri registrovanom práve).

  Právo požadovať nadobudnutie akcií môže byť dojednané len ako neregistrované. Jeden z akcionárov je oprávnený určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára (povinný), aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu. Za oprávneného sa považuje akcionár, ktorý ako prvý doručí svoj návrh s určením ceny za jednu akciu inému akcionárovi. Ak druhý akcionár tento návrh neprijme, tak prvý akcionár bude mať právo požadovať o odkúpenie jeho akcií druhým akcionárom. Inými slovami, ak neakceptuješ moju cenovú ponuku na odkúpenie akcií, tak potom ju odo mňa odkúp za tú istú cenu, akú som ponúkol ja tebe.

  Zákon myslí aj na prípady, kedy dôjde k porušeniu jednotlivých práv, podľa toho či pôjde o registrované, resp. neregistrované práva.

  Daný článok si prečítajte na www.hlavnespravy.sk