Pripravte sa na jednoduchú spoločnosť na akcie

  Od roku 2017 bude možné založiť novú formu obchodnej spoločnosti, a to jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.).

  Podľa zámeru, by daná spoločnosť mala byť vhodná pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov, hlavne pre startupy, ale nie jen pre ne. Kombinuje v sebe prvky akciovej spoločnosti (a.s.) a spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), z ktorej si preberá hlavne nenáročnosť na vstupný kapitál a jednoduchšiu organizačnú štruktúru. J.s.a . je definovaná v Obchodnom zákonníku v diele VI.. V prípade, že daný diel neustanovuje inak, použijú sa na tento nový druh spoločnosti primerane ustanovenia pre a.s..

  Minimálna výška základného imania (ZI) bude minimálne 1,- €, spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb, ZI bude rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou v eurocentoch, prípadne v kombinácii eur a eurocentov, akcie môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno, spoločnosť ručí celým svojím majetkom, akcionári neručia za záväzky spoločnosti, dozornú radu nemusí tvoriť, akcionári môžu prijať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia (VZ), j.s.a. sa môže transformovať len na a.s.. Akcionári v j.s.a. si môžu dohodnúť právo pridať sa k prevodu akcií, požadovať prevod akcií a požadovať nadobudnutie akcií.

  Treba zvážiť výšku ZI, lebo sa môže veľmi ľahko stať, že spoločnosť bude v krátkom čase po založení v kríze (pomer VI k záväzkom nebude v roku 2017 dosahovať hodnotu 6) a bude musieť obmedziť určité plnenia a bude mať povinnosť na seba vyhlásiť konkurz.

  Porovnanie jej základných charakteristík s a.s. a s.r.o. vám prinášame v nasledujúcej tabuľke.

  obchodná spoločnosť j.s.a. a.s. s.r.o.
  min. výška ZI v € 1 25 000 5 000
  tvorba ZI akcie akcie vklady
  možnosť splatenia/zvýšenia
  ZI výzvou na upisovanie akcií
  nie áno  –
  výška ZRF pri založení áno áno nie
  počet zakladateľov  1 a viac osôb  1. PO alebo viac FO príp. PO  1. a max. 50 FO alebo/aj PO
  spôsob vydania akcií len zaknihované listinné aj zaknihované  –
  akcie môžu znieť len na meno na meno a doručiteľa  –
  ručenie spoločnosti celým majetkom celým majetkom celým majetkom
  ručenie akcionára/spoločníka nie nie do výšky nesplateného ZI
  transformácia na inú
  obchodnú spoločnosť
  iba na a.s. nie na j.s.a. nie na j.s.a.
  dozorná rada nepovinne povinne nepovinne
  právo na podiel na zisku má akcionár akcionár spoločník
  štatutárny orgán spoločnosti predstavenstvo predstavenstvo konateľ
  rozhodnutia akcionárov/
  spoločníkov mimo VZ
  áno nie nie

  PO – právnická osoba, FO – fyzická osoba, ZI – základné imanie, VZ – valné zhromaždenie

  Daný článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk