Zamestnanci a ročné zúčtovanie dane

  Už len niekoľko dní majú zamestnanci na to (do stredy 15.2.2017), aby požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (RZD).

  Aj pre rok 2016 platí, že každý zamestnanec má povinnosť si vysporiadať daň voči štátu ak v roku 2016 dosiahol  zdaniteľné príjmy v peňažnej aj nepeňažnej forme presahujúce sumu 1 901,67€. Do tejto sumy sa nezahrnú príjmy, ktoré sú od dane oslobodené,  nie sú predmetom dane alebo z ktorých sa daň vyberá zrážkou a vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo daňovník nepovažuje túto zrážkovú daň za preddavok podľa §43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (ZoDP).

  Zamestnanec si môže vysporiadať svoju daňovú povinnosť za splnení určitých podmienok prostredníctvom svojho zamestnávateľa cez RZD alebo prostredníctvom daňového priznania  (DP) typu A alebo typu B. Vysporiadanie dane cez zamestnávateľa sa týka len príjmov zo závislej činnosti (ZČ).

  Zamestnanec má povinnosť do:

  • 1.2017 podpísať u svojho zamestnávateľa Vyhlásenie, aby si mohol na rok 2017 uplatniť daňový bonus (DB), nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NčZD), prípadne vyznačiť, či je poberateľom dôchodku,
  • 2.2017 (5.2.2017 je nedeľa) požiadať o vystavenie potvrdení o zdaniteľných príjmov ak mal zamestnanec aj iných zamestnávateľov za rok 2016. Tie sú mu zamestnávatelia povinný vydať do 10.2.2017,
  • 2.2017 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie RZD.

  Zamestnancom, ktorí si budú podávať DP sami, je zamestnávateľ povinný doručiť potvrdenie  o zdaniteľných príjmov za rok 2016 do 10.3.2017.

  V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie RZD a kedy je naopak povinný podať DP sám.

   

    Vysporiadanie dane zamestnanca cez
  Zamestnanec mal RZD DP
  príjmy podľa §5, t.j. zo ZČ a požiadal
  o RZD do 15.2.2017
  áno nie
  príjmy podľa §5 a mal aj „spiacu“ živnosť (pri nej ani zisk, ani strata) áno nie
  príjmy podľa §5 a požiadal
  o RZD do 15.2.2016, ale nepredložil potvrdenia od iných zamestnávateľov
  nie áno
  príjmy podľa §5 a nepožiadal
  o RZD do 15.2.2016
  nie áno
  príjmy podľa §5 a aj zo zahraničia nie áno
  iba nepeňažné príjmy
  podľa §5 ZoDP
  nie áno
  príjmy podľa §5 a zamestnávateľ
  zanikol bez právneho nástupcu
  (likvidácia, konkurz)
  nie áno
  príjmy zo závislej činnosti §5
  a iné podľa §6-8 ZoDP
  nie áno
  dôchodca príjem zo ZČ do 1 901,67€* nie áno
  študent príjem zo ZČ do 3 803,33€ áno áno
  príjmy podľa §5 a povinnosť zvýšiť
  daň podľa §11 ods. 9 a 13**
  nie áno

  *v takom prípade sa dôchodcovi vráti daň ak podá DP

  ** ide o dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

  RZD a výpočet dane vykoná zamestnávateľ do 31. 3.2017. Ak je výsledkom RZD preplatok dane v prospech zamestnanca, ten sa mu vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl. Naopak, ak výsledkom RZ je nedoplatok dane, ten sa zamestnancovi zúčtuje do konca roka.

  Ak je zamestnanec povinný podať DP, tak to musí urobiť do 31.3.2017, ak si lehotu predĺži na základe oznámenia tak až do 30.6.2017, príp. do 2.10.2017 (30.9.2017 je sobota) ak mal príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia.