Daňová licencia

  Blíži sa termín na podanie daňového priznania na daň z príjmov právnických osôb a nejeden majiteľ obchodnej spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) bude musieť zaplatiť štátu minimálnu daň tzv. daňovú licenciu bez ohľadu na to, či spoločnosť bola v strate, v malom zisku alebo nevykazovala žiadnu aktivitu.

  Podľa Zákona o dani z príjmov daňovú licenciu (DL) platí daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia

  1. nie je platiteľom DPH s ročným obratom do 500 000,-€ v sume       480,-€
  2. je platiteľom DPH s ročným obratom do 500 000,-€     v sume      960,-€
  3. s ročným obratom viac ako 500 000,-€     v sume   2 880,-€

  V niektorých prípadoch sa DL znižuje na polovicu. Ide o prípady ak v spoločnosti je priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

  Ak je daňová povinnosť spoločnosti vyššia ako výška DL, tak sa platí daň nie DL, tzn. spoločnosť nebude platiť DL a ešte aj daň. Daňovník má možnosť neuplatnenú DL, alebo jej časť v priebehu 3. zdaňovacích období započítať s daňovou povinnosťou (daňou), ale len tú časť, ktorá prevyšuje sumu daňovej povinnosti.

  Napr. ak v roku 2014 spoločnosť bola v strate, nebola platiteľom DPH a ročný obrat mala do 500 000,-€ a spoločnosť vznikla pred 1.1.2014 bude musieť  zaplatiť DL 480 €. Ak sa jej v roku 2015 bude dariť viac a jej daňová povinnosť bude napr. 800€, tak najprv sa z dane odpočíta výška DL za rok 2015 v sume 480€ a spoločnosť zaplatí v roku 2015 daňovú povinnosť 480€ (ostane 320€). Sumu 320€ si môže daňovník započítať z roku 2014 keď bola povinná platiť DL v sume 480€. Ostane ešte neuplatnený zostatok DL v sume 160€, ktoré si bude môcť spoločnosť započítať v roku 2016, príp. 2017. Ak sa daňovníkovi nepodarí dosiahnuť dostatočný základ dane za rok 2016 alebo 2017, zostatok neuplatnenej DL za rok 2014 prepadne.

  Môžu nastať prípady kedy sa DL neplatí. Okrem iného to platí pre daňovníka právnickú osobu v prvom roku jej vzniku (fyzické osoby daňovú licenciu neplatia). Napr. ak daňovník právnická osoba vznikla, alebo vznikne v priebehu roka 2015, tak za rok 2015 DL neplatí. Výnimka  z neplatenia DL platí aj pre daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. V danom prípade ide napr. o  neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie … DL neplatí ani daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Daňovníci, ktorí vstúpia do likvidácie alebo konkurzu v roku 2015 neplatia daňovú licenciu v zdaňovacom období  počas likvidácie alebo konkurzu.

  Nasledujúca tabuľka vyjadruje porovnanie výšky DL a základu dane pred zdanením 22% daňou pre právnické osoby.  Nad daný základ dane daňovník platí daň a pri nižšom základe dane sa platí DL.

  Daňovník DL Základ dane Polovica DL Základ dane
  neplatiteľ DPH, obrat do 500 000 € 480,00 2 181,82 240,00 1 090,91
  platiteľ DPH, obrat do 500 000 € 960,00 4 363,64 480,00 2 181,82
  obrat nad 500 000 € 2 880,00 13 090,91 1 440,00 6 545,45

   

  Dobrá rada

  Neaktívne spoločnosti by mali zvážiť, či sa im oplatí byť platcami DPH a po 12 mesiacoch ak nedosiahnu obrat 49 790 € môžu požiadať o zrušenie platcovstva DPH a daňovú licenciu budú platiť v sume 480€.

  Ak v priebehu roka vstúpi spoločnosť do likvidácie alebo konkurzu platí licenciu pomernou časťou za kalendárne mesiace pred vstupom do likvidácie, resp. konkurzu. Riešením je aj predaj obchodného podielu a tým pádom prenesenie povinnosti platiť daňovú licenciu na nového majiteľa spoločnosti.

  Daný článok je uverejnený aj na www.hlavnespravy.sk

  Pozri prílohu: 2014_09_23_Danova_licencia_opr