Dohody po novom od 1.5.2017

  Od 1.5.2017 sa menia (sprísňujú) podmienky pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce ako si privyrobiť.

  Uchádzač o zamestnanie bude môcť od 1.5.2017 pracovať iba na dohodu:

  • o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti (nie napr. na skrátený pracovný pomer),
  • v úhrne max 40 dní v kalendárnom roku pri mesačnej odmene max 148,57€ zo všetkých dohôd iba u jedného zamestnávateľa,
  • pre zamestnávateľa, u ktorého nebol zamestnaný bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • pre zamestnávateľa, ktorý ho v predchádzajúcich 6 mesiacoch neodmietol prijať do zamestnania sprostredkované úradom práce.

  Zároveň sa zavádza, že uchádzač nesmie mať súčasne (naraz) uzatvorených viacej dohôd (postupne môže).

  Podľa prechodných opatrení ak uchádzač o zamestnanie pred 30.4.2017 pracoval:

  • na pracovný pomer (nie dohodu), bude môcť na ňu pracovať do 31.7.2017 (potom sa vyradí, alebo už nebude zamestnaný v pracovnom pomere),
  • na dohodu, bude musieť do 9.5.2017 predložiť úradu kópiu jej zmluvy.

   

  V prípade nesplnenia si povinností bude uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie a naspäť bude môcť byť zaradený do evidencie až po 6. mesiacoch od vyradenia.

  Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr deň pred začatím práce na dohodu.

  Dané opatrenia budú nútiť uzatvárať dohody na veľmi krátky čas (max niekoľko dní), aby si uchádzač o zamestnanie nevyčerpal limit 40 dní v priebehu necelých 2. mesiacov.

  Nové podmienky sa netýkajú ostatných osôb pracujúcich na dohody (študenti, dôchodcovia, dohodári pracujúci popri hlavnému zamestnaniu, resp. živnosti).

  Tento článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk