Mzdové veličiny v roku 2018

  Aj rok 2018 prináša niekoľko podstatných zmien v mzdovej oblasti.

  Od 1.1.2018 sa zmenila minimálna mzda zo sumy 435€ na sumu 480€ a minimálna hodinová mzda zo sumy 2,500€ na 2,759€.

  Mesačné odvody do SP a ZP pre SZČO sa zvýšili na 151,16€, resp. 63,84€ pri minimálnom vymeriavacom základe v sume 456€. Pri dobrovoľnom poistení  v nezamestnanosti sa zvýšila suma na 9,12€ mesačne.

  Maximálny ročný vymeriavací základ (VZ) pri ZP nie je určený už od roku 2017. Výnimka platí jedine pri výplate dividend za roky 2011-2016 v roku 2018, kde maximálny VZ bude 54 720 €. Pri SP sa ročné zúčtovanie nerobí. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre rok 2018 je 6 384 € okrem úrazového poistenia, kde maximálny strop nie je.

  Nezdaniteľná čiastka na daňovníka sa zvýšila mierne na sumu 3 830,02€, resp. 319,17 € mesačne. Povinnosť podať daňové priznanie nebude pri zdaniteľných príjmoch do sumy 1 915,01€.

  Mení sa aj výška daňového bonusu, ktorý bude v roku 2018 vo výške 21,56€ a ročne v sume 258,72 €, pri podmienke minimálneho mesačného zdaniteľného príjmu v sume 240€, resp. 2 880€ ročne.

  Zmena nastáva v odpočítateľnej položke na ZP pre nízkopríjmové osoby, kde sa ruší pri odvodoch zamestnávateľa (10%), ostáva zachovaná pre zamestnanca (4%). Ak sa neuplatní daná odpočítateľná položka v priebehu roka, ZP aj tak vykoná RZZP za rok 2018, kde prepočíta celkový nárok na odpočítateľnú položku, ale už len za zamestnanca, zamestnávateľ na ňu už nebude mať nárok.

  Tento článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk