Minimálna mzda v roku 2016 opäť vzrastie

  Od 1.1.2016 sa zvýšila minimálna mzda na 405€ mesačne a hodinová mzda na 2,328 €. Za posledných 5 rokov jej výška vzrástla o cca 25%. Vývoj výšky minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy za posledných 5 rokov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

   Rok 2012 2013 2014 2015 2016
  Minimálna mzda
  mesačná v €
  327,20 337,70 352,00 380,00 405,00
  Minimálna hodinová
  mzda v €
  1,880 * 1,941 2,023 2,184 2,328
  Medziročná zmena v % 3,21 3,20 4,23 7,95 6,57
  Kumulatívna zmena v %   6,41 10,64 18,59 25,16

  *V roku 2012 ešte nebola výška min. hodinovej mzdy záväzná pri dohodách, od roku 2013 áno.

  Mesačné odvody do Sociálnej poisťovni (SP) a zdravotnej poisťovni (ZP) pre živnostníkov (SZČO) sa zvýšili na 142,20€, resp. 60,06€. Pri dobrovoľnom poistení  v nezamestnanosti sa zvýšila suma na 8,58€ mesačne. Za január 2016 sú odvody splatné do 8.2.2016. Výška odvodov živnostníka za posledných 5 rokov vzrástla o cca 28%. Ich vývoj je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

  Rok 2012 2013 2014 2015 2016
  Vymeriavací základ
  na platenie odvodov v €
  339,89 393 402,5 412 429
  Výška odvodov do SP v € 112,66 130,27 133,42 136,57 142,2
  Nemocenské poistenie* v € 6,79 7,86 8,05 8,24 8,58
  SPOLU odvody do SP v € 119,45 138,13 141,47 144,81 150,78
  Výška odvodov do ZP v € 47,58 55,02 56,35 57,68 60,06
  Medziročná zmena v % 3,28 15,63 2,41 2,36 4,12
  Kumulatívna zmena v %   18,91 21,32 23,68 27,80

  *Pri nemocenskom poistení ide o dobrovoľné poistenie

  Maximálny ročný vymeriavací základ pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (RZZP) bude 51 480 € (mesačný je max. 5 148 €), pri SP sa ročné zúčtovanie nerobí, t.j. maximálny mesačný vymeriavací základ je 5 148 € okrem úrazového poistenia, kde maximálny strop nie je.

  Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ostáva nezmenená vo výške 3803,33€, resp. 316,94 € mesačne. Nemení sa ani výška daňového bonusu, ktorý bude aj v roku 2016 mesačne vo výške 21,41€ a ročne v sume 256,92 €. Mení sa však výška minimálneho mesačného príjmu na 202,50€, kedy vzniká v danom mesiaci nárok na jeho uplatnenie.

  Pri dohodách o brigádnickej práci študentov ostala suma 200€ mesačne pre študentov do 18 a nad 18 rokov zvýhodnená pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia.

  Výška novej odpočítateľnej položky na ZP  ostáva aj v roku 2016 nezmenená a je v sume max. 380€/mesačne, t.j. 4 560€ / ročne pre nízkopríjmové osoby a postupne klesá až do sumy príjmu 570 € mesačne, t.j. 6 840€ ročne, keď už pri tomto príjme bude odpočítateľná položka nulová. Vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy na 405 € mesačne sa v roku 2016 budú platiť odvody do ZP pri jej výške nad 380€. Ak sa neuplatní daná odpočítateľná položka v priebehu roka, ZP aj tak vykoná RZZP, kde prepočíta celkový nárok na odpočítateľnú položku.