Novela zákona o DPH

  Dňa 1.10.2015 bola schválená novela zákona o DPH č.268/2015, ktorá je v prevažnej miere účinná od 1.1.2016. Vyberáme vám niektoré z nich.

  Pozitívnou správou je, že od nového roka sa bude vzťahovať znížená sadzba dane 10% aj pre vybrané potraviny, a to mäso, ryby, mlieko, maslo a chlieb uvedené v prílohe č.7.

  Začínajúca zdaniteľná osoba, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu na DPH vykonáva len prípravné činnosti na podnikanie, t.j. nedodáva tovary ani služby, nebude musieť zložiť zábezpeku na daň pri dobrovoľnej registrácii (vypúšťa sa v §4c ods.1 písmeno d).

  Ak vám bude udelená povinnosť zložiť zábezpeku na daň a vy ju nezaplatíte, alebo zaplatíte v nižšej sume, nedoplatok sa bude od vás vymáhať a vy sa aj tak stanete platiteľom DPH (vypúšťa sa v §4c ods.5). Do konca roka 2015 by ste sa nestali platiteľom DPH, ak by ste nezaplatili zábezpeku vôbec alebo v nižšej sume.

  Pri trojstrannom obchode prvý odberateľ  bude musieť doplniť na faktúre slovnú informáciu prenesenie daňovej povinnosti (uvedené v §45 ods.3).

  Dopĺňajú sa kritéria na odpočítanie dane platiteľom ak platiteľ používa majetok a služby na podnikanie a na iný účet ako na podnikanie. Kritériom pre určenie pomeru môžu byť príjmy, doba používania (§ 49 ods.5), plocha nehnuteľnosti (§49a ods.2) alebo iné kritérium, ktoré odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako podnikanie.

  Možnosť odpočítania dane pri registrácii platiteľa (§55 ods.1) sa rozširuje o tovar a služby ak neboli zahrnuté do daňových výdavkoch v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa zdaniteľná osoba stala platiteľom.

  Zavádza sa osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku (§68d).  Podstata je v tom, že ten kto vystaví faktúru bude musieť odviesť DPH na výstupe (vznikne mu daňová povinnosť z celej alebo čiastočnej úhrady) až keď mu bude daná faktúra uhradená celá alebo jej časť. Naopak,  ten kto príjme faktúru za tovar a službu, ktorá bude vystavená platiteľom v danom osobitnom režime si bude môcť odpočítať daň na vstupe (vznikne mu právo odpočítať daň z celej alebo čiastočnej úhrady) až keď zaplatí úplne alebo čiastočne za nadobudnutý tovar alebo službu.  Pôjde o možnosť, nie povinnosť uplatňovať danú úpravu. Je určená pre platiteľa s obratom do 100 000 eur za kalendárny rok. Faktúra vyhotovená platiteľom musí obsahovať informáciu, že daň sa uplatňuje na základe prijatia platby. Začiatok aj koniec uplatňovania osobitnej úpravy sa oznamuje písomne daňovému úradu.   Daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur za porušenie ustanovení pri uplatňovaní osobitnej úpravy. Zoznam platiteľov podľa osobitnej úpravy bude zverejnený na portáli Finančnej správy SR.

  Rozširuje sa tuzemské samozdanenie (dvaja platitelia DPH si v tuzemsku fakturujú bez DPH) aj na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti (§69 ods.12 písmeno j).

  V kontrolnom výkaze v časti B.3. sa bude od 1.4.2016 uvádzať aj IČ DPH dodávateľa tovaru a služby, ak za zdaňovacie obdobie (mesiac, prípadne štvrťrok) bude celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3000 eur a viac (§78a ods.6).

  Rada na záver:

  Ak pri vašej novozaloženej spoločnosti potrebujete byť platiteľ DPH, treba o dobrovoľnú registráciu požiadať po 1.1.2016, aby ste neboli povinný zložiť zábezpeku.

  Tento článok je publikovaný aj na www.hlavnespravy.sk