Nová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

  Blíži sa termín výplaty mzdy za január 2015 a niektorí zamestnanci (v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere a v štátnej službe) si nájdu na svojej výplatnej páske vyššiu sumu ako mali napr. v decembri minulého roku. Je to jednak spôsobené tým, že od januára sa zvýšila minimálna mzda z 352€ na 380€, ale pri niektorých zamestnancoch to bude spôsobené zavedením novej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.

  Daná odpočítateľná položka je určená pre nízkopríjmové osoby a jej maximálna suma je 380€/mesačne, t.j. 4 560€ / ročne. Uplatniť novú odpočítateľnú položku postupne krátenú podľa presne stanovených kritérií bude možné až do sumy príjmu 570 € mesačne, t.j. 6 840€ ročne, keď už pri tomto príjme bude odpočítateľná položka nulová. Pri mesačnej mzde do 380€ sa výška odpočítateľnej položky uplatní vo výške mesačnej mzdy, t.j. ak mzda bude 320€ aj odpočítateľná položka bude maximálne vo výške 320€.

  Nárok na odpočítateľnú položku nebudú mať všetci. Napríklad v priebehu roku sa nebude vzťahovať na pracovníkov pracujúcich len na dohodu, prípadne zamestnancov, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaných občanov, prípadne tí, ktorí budú mať príjmy z podielov na zisku alebo majú súčasne viac zamestnávateľov. Naopak mesačnú odpočítateľnú položku môže využiť aj zamestnaný dôchodca a aj zamestnanec pracujúci na skrátený pracovný pomer. Vznik resp. zánik nároku na odpočítateľnú položku si musí zamestnanec uplatniť u zamestnávateľa písomným oznámením do 8. dní. Za január 2015 to mohol urobiť do 25. januára tohto roku. Ak si zamestnanec neuplatní danú odpočítateľnú položku v priebehu roka, zdravotná poisťovňa (ZP) aj tak vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP), kde prepočíta celkový nárok na odpočítateľnú položku upravenú o všetky ostatné príjmy, napr. aj zo živnosti, podielov na zisku, príjmy z kapitálového majetku, príjmy konateľov, spoločníkov, dohodárov, atď. … Dôležité je, aby bol poistenec aspoň časť roka zamestnancom. ZP oznámi výšku prípadného preplatku na zdravotnom poistení do 30. septembra nasledujúceho roka.

  Zamestnanec s hrubým mesačným  príjmom 380€ pri uplatnení novej odpočítateľnej položky bude mať v čistom 339,09€ t.j. v čistom zarobí za mesiac o 12,31 € viac ako pri rovnakej mzde v roku 2014. Za rok to bude činiť 147,72€. Pre zamestnávateľa bude úspora z celkovej ceny práce (CCP) tvoriť sumu 38€. Porovnanie hrubej mzdy od sumy 380€ do 530€ mesačne uvádzam v priloženej tabuľke. Pri mzde vo výške 570€ a viac nebude úspora v roku 2015 oproti roku 2014.

                   Rok                  Rok                  Rok                  Rok
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
  Hrubá mzda 380 380 430 430 480 480 530 530
  Odv.zam. 13,40% 50,92 35,72 57,62 46,42 64,32 57,12 71,02 67,82
  Odv.organ. 35,20% 133,76 95,76 151,35 123,35 168,96 150,96 186,55 178,55
  Celk.cena práce (CCP) 513,76 475,76 581,35 553,35 648,96 630,96 716,55 708,55
  Daň 19% 2,30 5,19 10,53 12,66 18,76 20,12 26,98 27,59
  Čistá mzda (ČM) 326,78 339,09 361,85 370,92 396,92 402,76 432,00 434,59
  Úspora ČM   12,31   9,07   5,84   2,59
  Ročná úspora ČM   147,72   108,84   70,08   31,08
  Ročná úspora CCP 456,00 336,00 216,00 96,00

   

  Daný článok je uverejnený na www.hlavnespravy.sk