Podiel na likvidačnom zostatku v roku 2015

  V danom príspevku sa budem zaoberať o zdaňovaní podielov na likvidačnom zostatku ako aj povinných odvodoch do zdravotnej poisťovni (ZP), prípadne sociálnej poisťovni (SP) u fyzických osobách. V dôsledku legislatívnych zmien napr. zavedením daňových licencií sa môže očakávať zvýšený počet spoločností, ktoré sa zrušia likvidáciou. Pokiaľ má firma dostatočný majetok prevyšujúci jeho záväzky, tak potom môže vstúpiť do likvidácie. Po úspešnom zvládnutí likvidácie by pre spoločníkov mal ostať majetok, ktorý by im mal byť prerozdelený, tzv. podiel na likvidačnom zostatku. Podľa §3 ods.2 písm. c) Zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je okrem iného

  c) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva …,
  vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva ….

  Pre účely zdravotného poistenie pojem dividenda je širší ako v zákonoch o dani z príjmov a v zákone o sociálnom poistení, kde dividendou sa rozumie iba podiel na zisku. Podľa § 10b ods.1 písm. e) Zákona o zdravotnom poistení dividendou okrem iného je aj
  e) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva …, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti … (ďalej len „dividendy“).

  Pre rok 2015 platí, že ak spoločnosť bude vyplácať spoločníkom fyzickej osobe podiel na likvidačnom zostatku, platiteľ dividend podľa §11 ods.11, t.j. spoločnosť podľa §16 ods.15 je povinná platiť preddavok vo výške 14% maximálne zo sumy 49 440 €. Daný maximálny limit platí aj pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Splatnosť preddavku je do 8. dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.
  Podľa § 138 ods.1 Zákona o sociálnom poistení sa odvody z podielov na likvidačnom zostatku do SP neplatia.

  Daný článok je publikovaný aj na www.hlavnespravy.sk