Podiel na zisku v s.r.o. v 4. krokoch

  Na to, aby si mohol spoločník fyzická osoba vyplatiť podiel na zisku musia byť splnené niektoré podmienky.

  1. Podiel na zisku musí byť schválený valným zhromaždením.
  2. Z účtovného zisku sa musí doplniť najprv zákonný rezervný fond.
  3. Vlastné imanie po rozdelení zisku musí byť vyššie ako výška základného imania a ostatných fondov.
  4. Treba vedieť posúdiť, či výplata podielov na zisku podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne a či sa z nich platí daň z príjmov.

  1._Podľa zákona o účtovníctve podľa §17 ods.5 účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do 6. mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Ak napríklad mala s.r.o. zdaňovacie obdobie za rok 2014 kalendárny rok, t.j. od 1.1.2014 do 31.12.2014, tak potom bola spoločnosť povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do 30.6.2015. Podľa §40 obchodného zákonníka má valné zhromaždenie v s.r.o. povinnosť predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia a tá by sa mala schváliť do 3. mesiacov od jej predloženia.

  2._ Podľa §67 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka spoločnosť s.r.o. vytvára rezervný fond povinne zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke (ďalej len „čistý zisk“). Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s týmto zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Podľa §123 tento fond je povinná každoročne dopĺňať  najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

  3._ Podľa §179 ods.3 a 4 Obchodného zákonníka do zrušenia spoločnosti môže byť spoločníkom rozdelený vždy len čistý zisk (účty 6xx – účty 5xx)

  1. a) znížený o prídely do rezervného fondu ( účet 421) , prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť  vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období (účet 429),
  2. b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období (účet 428) a iné vlastné zdroje (napr. emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely), ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania (účet 411) spolu s rezervným fondom(účet 421), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť  na plnenie spoločníkom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania (účet 353), ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.

  4._Podiel na zisku (dividenda) podľa §3 ods.2 písm. c) Zákona o dani z príjmov (ZoDP) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti, určeného na rozdelenie osobám (fyzickým osobám), ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní nie je predmetom dane, nepodlieha odvodom do Sociálnej poisťovni (SP) podľa §138 ods.1 prvá veta Zákona o sociálnom poistení, ale podlieha odvodom do zdravotnej poisťovni (ZP) . Pri zamestnancovi bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti ide o príjem oslobodený od dane podľa §5 ods.7 písm. i) ZoDP, ktorý ale podlieha odvodom do SP podľa §138 ods.1 druhá veta Zákona o sociálnom poistení a odvodom do ZP podľa §13 ods.6 zákona o zdravotnom poistení. Predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácané právnickej osobe podľa §12 ods.7 písm. c) ZoDP.

   

  V nasledujúcej tabuľke uvádzame povinnosti platenia odvodov z podielu na zisku do ZP, prípadne SP pre spoločníka fyzickú osobu s podielom na základnom imaní spoločnosti.

   

  dividendy za rok pred rokom 2004 rok 2004-2010 rok 2011-2012 rok 2013-
  predmetom dane áno * nie nie nie
  odvody do ZP nie
  5% áno **
  10% áno***
  14% áno áno
  odvody do SP nie nie nie nie

  * pred rokom 2004 je podiel na zisku zdanený podľa §8 ZoDP

  ** platí pre osobu zdravotne postihnutú

  *** Odvodom do ZP pre rok 2014, resp. 2015 podlieha suma nad 402€, resp. 412€.

   

  Rada na záver:

  V prípade, že v čase výplaty podielu na zisku je spoločník  – fyzická osoba zdravotne poistený v inom členskom štáte, odvody do ZP z takto prijatých podielov neplatí.

   

  Článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk