Transakcie medzi závislými osobami

  Od 1.1.2015 vznikla nová záznamová povinnosť pri transakciách aj pre tuzemské závislé osoby. Týka sa daňovníkov právnických  osôb (PO), ale aj fyzických osôb podnikateľov (FO). Do 31.12.2014 sa daná povinnosť vzťahovala len na transakcie so zahraničnou závislou osobou, t.j. na transakcie vo vzťahu k zahraničiu medzi prepojenou tuzemskou FO alebo tuzemskou PO so zahraničnou FO alebo zahraničnou PO.

  Zákon o dani z príjmov definuje kto sa považuje za závislú osobu. Závislou osobou je

  – blízka osoba alebo

  – ekonomicky, personálne prepojená osoba alebo

  –  inak prepojená osoba.

  Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom.

  Ekonomickým alebo personálnym prepojením účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby. Pri účasti na majetku a kontrole sa berie do úvahy priamy alebo nepriamy podiel, prípadne nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach. Pri účasti na vedení ide o vzťah členov štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti k tejto obchodnej spoločnosti.

  Iným prepojením sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

  Pri všetkých transakciách, ktoré sú medzi závislými osobami, tzv. kontrolované transakcie je potrebné mať spracovanú dokumentáciu o metóde ocenenia (transferové oceňovanie). Môže ísť napr. o vzájomné obchodné transakcie (kúpa, predaj), poskytnuté služby, pôžičky a úvery. Rozsah danej dokumentácie je uverejnený v usmernení MF SR č. MF/8120/2014-721.

  Skrátenú dokumentáciu vedú daňovníci FO a daňovníci ktorí sú mikro účtovnými jednotkami. Táto dokumentácia obsahuje okrem iných náležitostí aj zoznam kontrolovaných transakcií, popis transakcií (identifikácia zmluvných strán, peňažné vyjadrenie transakcie).

  Úplnú dokumentáciu vedú a) daňovníci, ktorí účtujú podľa IFRS, b) daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, c) daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia a d) daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane podľa § 17 ods.6 zákona o dani z príjmov.

  Ostatní daňovníci vedú  základnú dokumentáciu. Rozsah úplnej a základnej dokumentácie je oveľa väčší ako pri skrátenej. Jej obsah je uvedený už v spomínanom ustanovení. Na základe výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva je daňovník povinný predložiť dokumentáciu v lehote do 15 dní.

  Rada na záver:

  Daňovníci vedú povinne dokumentáciu o kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami, iba o tých ktoré sú významného charakteru. To či je transakcia významná alebo nevýznamná závisí od rozhodnutia daňovníka. Môže ísť o určité percento, prípadne promile z obratu, výnosov, nákladov… .

  Usmernenie MF SR o obsahu dokumentácie

  Tento článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk